آریس

جستجو ...
یونجه-1
یونجه-2
یونجه-3

نام محصول: یونجه

نام انگلیسی: Alfalfa

نام علمی: Medicago sativa

بیماری ها

آبیاری

برداشت

نور خورشید

درجه حرارت

زیاد 50 تا 90 روز کامل 15 تا ℃35

کشت

انجام کار

مقدار pH

کودهی

بذر کم 6 تا 7 متوسط

معرفی

یونجه از گیاهان علوفه ای و چندساله و از خانواده بقولات (Legume) می باشد. در ﻣﻴﺎن ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻋﻠﻮﻓﻪ ای، ﻳﻮﻧﺠﻪ ﺑﺨﺎﻃﺮ ارزش ﻏﺬایی ﺑﺎﻻ و ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺧﻮب آن از اﻫﻤﻴﺖ ﺧﺎصی ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ وﺟﻮد ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي رﻳﺰوﺑﻴﻮم در رﻳﺸﻪ ﻫﺎی ﺧﻮد ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﺜﺒﻴﺖ ازت ﻫﻮا ﺑﻮده ﻛﻪ اﻳﻦ ازت ﺑﺮای ﻛﺸﺖ ﺑﻌﺪی ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده می ﺑﺎﺷﺪ. یونجه در ﻛﻠﻴﻪ ﻧﻘﺎط ﺳﺮدﺳﻴﺮ و ﮔﺮﻣﺴﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻛﺸﺖ ﺑﻮده، اما در ﻧﻘﺎط ﮔﺮﻣﺴﻴﺮ دارای رﺷﺪ ﺳﺮﻳﻌﺘﺮ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻴﺸﺘﺮ می ﺑﺎﺷﺪ.

مراقبت

یونجه نسبت به دیگر گیاهان زارعی، نیاز آبی به نسبت بالایی دارد، اما به تنش غرقابی بسیار حساس است و دچار پوسیدگی طوقه و ریشه می شود. محصول یونجه خوب در اراضی با خاک های مناسب و عمیق و آب فراوان تولید می شود. یونجه دارای ریشه های عمیقی است، به طوری که در شرایط مطلوب خاک و رطوبت، ریشه هایش تا بیش از ده متر نفوذ می کند. علف های هرز بيشترين تأثير خود را در مرحله گياهچه ای روی گياه می گذارند.

خاک

برای کاشت یونجه خاکی با بافت لومی شنی یا لومی رسی با زهکشی مناسب، عمقی بیش از یک متر، pH در حدود 6.3 تا 7.5 و هدایت الکتریکی کمتر از 2 میلی موس بر سانتیمتر مناسب باشد.

اقلیم

یونجه قدرت سازگاری وسیعی با اقلیم های مختلف داشته و به همین سبب در اغلب نقاط دنیا کشت می شود. مطلوب ترین دما جهت تولید یونجه 15 تا 30 در جه سانتیگراد می باشد. همچنین یونجه در تمام طول دوره رشد خود به هوای آفتابی، گرم و خشک نیاز دارد.

با ثبت دیدگاه قوانین و مقررات آریس را می پذیرم.

برای رفع مشکلتون از کارشناسامون کمک بگیرید

مشاوره تلفنی

با دوستان خود به اشتراک بگذارید

Copy URL