آریس

جستجو ...
آریس

رحیم مرتضایی

8 ماه پیش
|
216آریس
آریس1آریس

نقاط زرد رنگ روی برگ بادام زمینی

چرا روی برگ های بادام زمینی جوش در اومده؟آریس

پاسخ ها

آریس0آریس
آریس
آریس

کاربر

8 ماه پیش

سلام با توجه با عکس مشخصا بیماری زنگ بادام زمینی هستش

آریس0آریس
آریس
آریس

کاربر

8 ماه پیش

بیماری زنگ هستش و برای کنترل زراعی باید از ارقام مقاوم به بیماری استفاده کنید. علف های هرز کنترل کنید و بقایای گیاهی شخم بزنید. با تنظیم آبیاری و کشت زودهنگام می تونید بیماری رو کنترل کنید.

آریس0آریس
آریس
آریس

کاربر

8 ماه پیش

دچار بیماری زنگ بادام زمینی شدید و برای کنترل شیمایی سموم مختلفی در بازار هست که برای کسب اطلاعات از نوع و سموم و زمان مصرف به زنگ بادام زمینی مراجعه کنید.