آریس

جستجو ...
آریس

فاطمه محبی

8 ماه پیش
|
183آریس
آریس0آریس

لکه تیره روی برگ نخود فرنگی

مشکل نخود فرنگی چیه؟آریس

پاسخ ها

آریس0آریس
آریس
آریس

کاربر

8 ماه پیش

بیماری برق زدگی نخود فرنگیه و برای کنترل زراعی بیماری سعی کنید از کشت متراکم و آبیاری بارانی خودداری کنید. علف های هرز کنترل کنید و بوته های آلوده از مزرعه خارج کنید. برای دریافت اطلاعات بیشتر به برق زدگی نخود مراجعه کنید.

آریس0آریس
آریس
آریس

کاربر

8 ماه پیش

نخود فرنگی دچار بیماری برق زدگی شده که بیماری قارچیه. علاوه بر موارد گفته شده توسط همکارم برای پیشگیری از این بیماری باید از تناوب زراعی مناسب و ارقام مقاوم به بيماری استفاده کنید. می تونید بذرهارو با آب گرم ( ۵۰ درجه سانتيگراد به مدت ۳۰ دقيقه) ضدعفونی کنید.