آریس

جستجو ...
آریس

زهره

تهران، دماوند
|
11 ماه پیش
|
394آریس
آریس0آریس

کود آب استارت

باغ پسته دارم و تا چند روز دیگه میخوام آب استارت باغ بدم. همراه با آب چه کودهایی باید بدم که درختا خوب رشد کنن و سرشاخه های بزرگی داشته باشن.آریس

پاسخ ها

آریس0آریس
آریس
آریس

کاربر

11 ماه پیش

سلام عناصر مورد نیاز برای آب استارت نیتروژن + فسفر + روی هستن. شما میتونید از کودهای اسید فسفریک یا اوره فسفات برای تامین فسفر و کود سولفات آمونیوم برای تامین نیتروژن و کود سولفات روی برای تامین روی استفاده کنید. مقدار هر کدام از کودها به سن و رقم درخت، کیفیت آب و شرایط آب و هوایی منطقه و میزان عناصر خاک داره.