آریس

جستجو ...
آریس

میترا

تهران، تهران
|
7 ماه پیش
|
210آریس
آریس1آریس

زنگ زرد گندم

مزرعه گندمم زنگ زرد گرفته. از چه سمی استفاده کنم؟آریس

پاسخ ها

آریس0آریس
آریس
آریس

کاربر

7 ماه پیش

بیماری زنگ نواری در اثر رطوبت زیاد یا بارشهای زیاد و هوای خنک شیوع پیدا میکنه. برای پیشگیری از این بیماری استفاده از ارقام مقاوم، تغذیه اصولی گیاه به ویژه پتاسیم و استفاده از بذرهای ضدعفونی شده با قارچکش قابل توصیه است. برای کنترل شیمیایی بیماری زنگ زرد میتونید از قارچکش های ثبت شده زیر استفاده کنید (بر اساس نتایج بررسی های انجام گرفته در موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور در سالهای اخیر قارچکش فولیکور کارایی بهتری نسبت به تیلت در کنترل بیماری زنگ زرد داشته). - آمیستار اکسترا (آزوکسی استروبین+سیپروکونازول) ۲۸٪، ۰/۷۵ لیتر در هکتار - فالکن (تبوکونازول+تریادیمنول+اسپیروکسامین) ۴۶٪، ۰/۶ لیتر در هکتار - اینوور (پروپیکونازول+فلوکساپیروکساد+پیراکلوستروبین) ۳۵/۵٪، ۰/۵ لیتر در هکتار - رکس دو (اپوکسیکونازول+تیوفانات متیل) ۴۹/۷٪، ۰/۵ لیتر در هکتار - آرتئا (پروپیکونازول+سیپروکونازول) ۳۳٪، ۰/۴ لیتر در هکتار - ایمپکت (فلوتریافول) ۱۲/۵٪، ۱ لیتر در هکتار - آلتو (سیپروکونازول) ۱۰٪، ۰/۵ لیتر در هکتار - فولیکور (تبوکونازول) ۲۵٪، ۱ لیتر در هکتار - تیلت (پروپیکونازول) ۲۵٪، ۱ لیتر در هکتار