آریس

جستجو ...
آریس

ریحانه

تهران، تهران
|
1 سال پیش
|
914آریس
آریس1آریس

شوری خاک برای پیاز

خاک زمینم شوره و هر سال که پیاز کشت میکنم عملکرد خیلی کم میشه. کارشناس میگه که کود دادن باعث تشدید شوری میشه. درست میگه؟ یعنی نباید کود بدم؟آریس

پاسخ ها

آریس0آریس
آریس
آریسکاربر 1 سال پیش

سلام استفاده از کود بدون توجه به شوری خاک سبب تشدید شوری خاک شده و باعث خسارت بیشتر به گیاه و کاهش بیشتر عملکرد میشه. کارآيی اوره در شرايط شور به شدت پایین بوده و بجای آن از نیترات آمونیم یا سولفات آمونیوم استفاده کنید (در ابتدای کشت از سولفات آمونیوم و برای سرک از نیترات آمونیوم استفاده کنید). مصرف کودهای حاوی پتاسیم بیشتر کنید چون هم کمبود این عنصر در گیاه جبران میشه و هم اینکه اثر مسمومیت شوری کم میکنه و عملکرد افزایش پیدا میکنه. مصرف کودهای حاوی روی (سولفات روی) هم بیشتر کنید چون باعث پراکنش و طول ریشه افزایش میده و سطح جذب عناصر غذای افزایش پیدا میکنه.

مشاوره حضوری (به زودی)
آریس0آریس
آریس
آریس

کاربر

1 سال پیش

در تکمیل صحبت های همکارم، میزان نیاز گیاه به نیتروژن، پتاسیم و روی با شورتر شدن خاک و آب آبیاری افزايش پیدا میکنه. به طوری که به ازای افزايش هر واحد شوری (بیش از آستانه کاهش عملکرد) حدود ۲۵ کیلوگرم نیترات آمونیوم یا سولفات آمونیوم، ۲۰ کیلوگرم سولفات پتاسیم و ۵ کیلوگرم سولفات روی در هر هکتار بیش از مقدار کود توصیه شده در شرايط غیرشور پیشنهاد میشه.