آریس

جستجو ...
آریس

ماهان مرادی

مازندران، بابل
|
11 ماه پیش
|
156آریس
آریس1آریس

بهترین ضدعفونی بذر

بهترین قارچ کش برای بذر شالی چیستآریس

پاسخ ها

آریس0آریس
آریس
آریس

کاربر

11 ماه پیش

سلام کاربوکسین تیرام 75% WP به میزان 2 در هزار برای ضدعفونی بذر برنج قبل از کاشت مناسب می باشد و بایستی بذرها به مدت 24 ساعت در محلول سمی خيسانده و سپس برای جوانه زدن در گرمخانه نگهداری شوند.