آریس

جستجو ...
آریس

غلام‌رضا‌توسلی

خراسان رضوی، مشهد
|
5 ماه پیش
|
173آریس
آریس1آریس

سلام‌بهترین‌سم‌یا‌کود‌جهت‌انگور

بهترین‌سم‌و‌یا‌کود‌جهت‌انگور‌با‌تشکرآریس

پاسخ ها

آریس0آریس
آریس
آریس

کاربر

5 ماه پیش

باسلام سم برای کدام آفت یا بیماری؟؟ لطفا نوع آت یا بیماری مشخص کنید. برای توصیه کودی نیازه که مرحله رشدی درختتون مشخص کنید. در مرحله رویشی؟ قبل از گلدهی؟ ظهور خوشه؟غوره شدن؟ رسیدن میوه؟