آریس

جستجو ...
آریس

حسن دهقانی

یزد، میبد
|
5 ماه پیش
|
115آریس
آریس1آریس

شیره شکرک

درمان شیره شکرک در پسته چیست؟آریس

آریس0آریس
آریسکاربر

چندی پیش

متن
آریس

پاسخ ها

آریس0آریس
آریس
آریس

کاربر

5 ماه پیش

باسلام برای کنترل پسیل پسته توصیه میشه که از تلفیق روشهای شیمیایی و غیرشیمیایی استفاده بشه. برای کنترل غیر شیمیایی پسیل: 1) عمليات شخم زمستانه ميتونه باعث كـاهش جمعيت پسيل پسته بشه. عمليات شخم موجب ميشه كه جمعيت آفت در بهار سال بعد در سطح پايينی قرار داشته باشه. 2) نصب کارت های چسبی زرد رنگ در اول فصل (بعد از تورم جوانه ها) و زمان ریزش پسیل های زمستان گذران از اواسط اسفند تا اواسط اردیبهشت. 3) استفاده از ارقام مقاوم (در شرايط صحرايی ارقام اوحدی و سفيد پسته نوق تحمل بالاتری نسبت به جمعيت اين آفت دارند و ارقام اكبری و احمد آقايی نسبت به آفت دارای حساسيت بيـتری نسبت به اوحدی هستند). 4) آبپاشی درختان باغ علاوه بر اينكه باعث كاهش جمعيت آفـات ميشه، باعث فعالتر شدن دشمنان طبيعی نيز میشود. همچنـين گرد و غبار كه برای دشمنان طبيعی كوچـک مضرر ميباشـد، برطـرف ميشود. 5) استفاده از صابونهای محلولپاشی و شوينده ها. 6) استفاده از دشمنان طبیعی پسیل مثل پارازيتوييدها، شكارگرها و بيمارگرها. 7) مديريت و كنترل علفهای هرز به خصـوص علفهای هرز ميزبان شته ها مانند خارشتر، شيرين بيان، يونجه جارو، پنيرک، تلخه، اسپند، سلمه و غيره در زمانهای مختلف سال به خصوص در اوايل فصل توصيه ميشود. برای کنترل شیمیایی پسل هم میتونید از سموم زیر استفاده کنید: 1) ایمیداکلوپراید 35% به میزان 0.4 در هزار 2) فوزالن 35% به میزان 2.5 در هزار 3) استامی پرید 20% به میزان 0.2-0.25 در هزار 4) تیامتوکسام 25% به میزان 0.3 در هزار 5) اسپیرودیکلوفن 24% به میزان 0.3-0.4 در هزار 6) آزادیراختین 0.15% به میزان 2.5 در هزار