آریس

جستجو ...
آریس

رضاعبدی

بوشهر، دشتی
|
4 ماه پیش
|
120آریس
آریس1آریس

علف هرز

برای نابودی داعمی این گونه علف هرز چه سمی استفاده کنیمآریس

آریس0آریس
آریسکاربر

چندی پیش

متن
آریس

پاسخ ها

آریس0آریس
آریس
آریس

کاربر

4 ماه پیش

باسلام این علف هرز در فضای باغ یا زمین زراعی هستش یا فضای بیرون و خارج از باغ یا مزرعه؟