آریس

جستجو ...
آریس

احمد کاشانی

2 ماه پیش
|
73آریس
آریس0آریس

باغ پسته

در آب آخر پسته کود بدهیم یا خیر؟ اگر جواب مثبت است چه کودی و به چه میزان و به چه شکل ، مستقیم یا همراه آب آبیاری؟آریس

پاسخ ها

آریس0آریس
آریس
آریس

کاربر

2 ماه پیش

باسلام و وقت بخیر همراه با آب آبیاری شما باید اوره به میزان 150 کیلوگرم در هکتار و نیترات کلسیم 25 کیلوگرم در هکتار استفاده کنید. بعد از ریزش 50 درصد برگهای درخت پسته از کلات کلسیم بر به میزان 2.5 در هزار + کلات روی به میزان 1.5 در هزار + اوره به میزان 3 در هزار + نیترات پتاسیم به میزان 2 در هزار محلول پاشی کنید.