آریس

جستجو ...
آریس

زاهدین‌رازنهان

1 سال پیش
|
245آریس
آریس1آریس

ُسرمازدگیگوجه

چگونه گوجه‌راازسرما.حفظکنیمآریس

پاسخ ها

آریس0آریس
آریس
آریسکاربر 1 سال پیش

باسلام و وقت بخیر از کودهای پتاسه و آمینو اسید استفاده کنید. در سالهای بعدی برای فرار از سرما یا زودتر کشت کنید یا از ارقام زودرس استفاده کنید.

مشاوره حضوری (به زودی)