آریس

جستجو ...
آریس

فرزاد

4 ماه پیش
|
111آریس
آریس1آریس

براباردهی بیشتر وتقویت مو انگورچیکارکنیم

براثمره دادن بیشترانگور ودرشت شدن انگور وتقویت مو انگورچیکارکنیم ازشهرکردمآریس

پاسخ ها

آریس0آریس
آریس
آریس

کاربر

4 ماه پیش

باسلام و وقت بخیر برای تقویت درخت و باردهی خوب بایستی برنامه کودی داشته باشید و کوددهی باید از سال قبل و بعد از برداشت میوه شروع میشه. علاوه بر این بایستی با آفت و بیماری ها مبارزه کنید و اینکه برنامه آبیاری منظمی داشته باشید. در صورتی که یکی از موارد گفته شده رعایت نشه قطعا بر روی باردهی و سایز میوه تاثیر منفی خواهد داشت. میوه ها در چه مرحله ای هستن؟