آریس

جستجو ...
آریس

بختیار دوستکی

1 ماه پیش
|
70آریس
آریس0آریس

لوبیا سبز

سوال آخر از چه محلولی برای برطرف شدن زرد بودنشان استفاده کنم بسیار تا بسیار متشکرمآریس

آریس0آریس
آریسکاربر

چندی پیش

متن
آریس

پاسخ ها

آریس0آریس
آریس
آریس

کاربر

1 ماه پیش

خدمتتون توضیح دادم که برای زردی کود اوره استفاده کنید