آریس

جستجو ...
آریس

بختیار دوستکی

1 سال پیش
|
130آریس
آریس0آریس

لوبیا سبز

سوال آخر از چه محلولی برای برطرف شدن زرد بودنشان استفاده کنم بسیار تا بسیار متشکرمآریس

آریس0آریس
آریسکاربر

چندی پیش

متن
آریس

پاسخ ها

آریس0آریس
آریس
آریسکاربر 1 سال پیش

خدمتتون توضیح دادم که برای زردی کود اوره استفاده کنید

مشاوره حضوری (به زودی)