آریس

جستجو ...
آریس

صدرا دریایی

فارس، فیروزاباد
|
1 ماه پیش
|
72آریس
آریس2آریس

باسلام.

سلام.گندم آبی هستآریس

پاسخ ها

آریس0آریس
آریس
آریس

کاربر

1 ماه پیش

باسلام و وقت بخیر 150 تا 200 کیلوگرم در هکتار سوپرفسفات تریپل و 250 تا 300 کیلوگرم در هکتار سولفات پتاسیم قبل کاشت یا زمان کاشت استفاده کنید.