آریس

جستجو ...
آریس

مهدی صادقی

7 ماه پیش
|
185آریس
آریس0آریس

محلول پاشی

سلام محلول پاشی این دو باهم برای گوجه خطر ندارهآریس

آریس0آریس
آریسکاربر

چندی پیش

متن
آریس

پاسخ ها

آریس0آریس
آریس
آریس

کاربر

7 ماه پیش

باسلام و وقت بخیر خطرناکه و باید جداگانه استفاده کنید. هر دو محلول باید محلولپاشی کنید و از طریق آبیاری نمیشه.