آریس

جستجو ...
آریس

Zohreh Hassanzadhe

22 روز پیش
|
45آریس
آریس0آریس

خزانه برنج

میتونه زردی از مگس خزانه باشه یا مدت نشا خزانه گذشته باشه تقریبا یک ماه هست که تو خزانه هستآریس

پاسخ ها

آریس0آریس
آریس
آریسکاربر 22 روز پیش

خدمتتون توضیح دادم که میتونه عوامل مختلفی باشه که یکی یکی باید بررسی بشه که کدام عوامل دخیل بودن.

مشاوره حضوری (به زودی)