آریس

جستجو ...
آریس

Zohreh Hassanzadhe

7 ماه پیش
|
85آریس
آریس0آریس

خزانه برنج

میتونه زردی از مگس خزانه باشه یا مدت نشا خزانه گذشته باشه تقریبا یک ماه هست که تو خزانه هستآریس

پاسخ ها

آریس0آریس
آریس
آریسکاربر 7 ماه پیش

خدمتتون توضیح دادم که میتونه عوامل مختلفی باشه که یکی یکی باید بررسی بشه که کدام عوامل دخیل بودن.

مشاوره حضوری (به زودی)