آریس

جستجو ...
آریس

Zohreh Hassanzadhe

1 سال پیش
|
81آریس
آریس0آریس

خزانه

ببخشید سم تری کلروفن رو چطور استفاده کنیم سمپاشی کنیم بیشتر توضیح میدیدآریس

پاسخ ها

آریس0آریس
آریس
آریسکاربر 1 سال پیش

باید سم دیپترکس به صورت محلولپاشی برای نشای برنج استفاده کنید.

مشاوره حضوری (به زودی)