آریس

جستجو ...
آریس

Zohreh Hassanzadhe

9 ماه پیش
|
71آریس
آریس0آریس

خزانه

ببخشید سم تری کلروفن رو چطور استفاده کنیم سمپاشی کنیم بیشتر توضیح میدیدآریس

پاسخ ها

آریس0آریس
آریس
آریسکاربر 9 ماه پیش

باید سم دیپترکس به صورت محلولپاشی برای نشای برنج استفاده کنید.

مشاوره حضوری (به زودی)