آریس

جستجو ...
آریس

حسینی

10 ماه پیش
|
76آریس
آریس1آریس

زنجره انگور

سلام وقتتون بخیرببخشیدآیاپوره زنجره هم دراواخرخردادازخاک خارج میسودیاپوره های سن آخربیرون می آیند؟؟ایاپوره های کوچک روب ریشه میماننووبیرون نمی آیند؟؟آریس

پاسخ ها

آریس0آریس
آریس
آریسکاربر 10 ماه پیش

باسلام و وقت بخیر پوروه های سن آخر در اواخر خرداد ماه از خاک خارج میشن. تا به سن آخر نرسن از خاک خارج نمیشن و بعد از اینکه از خاک خارج شدن بعد از تقریبا 2 تا 3 هفته روی سرشاخه های انگور تخم ریزی میکنن.

مشاوره حضوری (به زودی)