آریس

جستجو ...
آریس

حسینی

1 سال پیش
|
87آریس
آریس1آریس

زنجره انگور

سلام وقتتون بخیرببخشیدآیاپوره زنجره هم دراواخرخردادازخاک خارج میسودیاپوره های سن آخربیرون می آیند؟؟ایاپوره های کوچک روب ریشه میماننووبیرون نمی آیند؟؟آریس

پاسخ ها

آریس0آریس
آریس
آریسکاربر 1 سال پیش

باسلام و وقت بخیر پوروه های سن آخر در اواخر خرداد ماه از خاک خارج میشن. تا به سن آخر نرسن از خاک خارج نمیشن و بعد از اینکه از خاک خارج شدن بعد از تقریبا 2 تا 3 هفته روی سرشاخه های انگور تخم ریزی میکنن.

مشاوره حضوری (به زودی)