آریس

جستجو ...
آریس

سعیدی

11 ماه پیش
|
200آریس
آریس0آریس

پوره زنجره

سلام وقت بخیرآیادرباغ انگورکه پوره زنجره داردمیشودسم سایپرمترین درماه مرداددرآبیاری استفاده کرد؟؟این سم به درخت یاانگورآسیب نمی رساند؟؟آریس

آریس0آریس
آریسکاربر

چندی پیش

متن
آریس

پاسخ ها

آریس0آریس
آریس
آریسکاربر 11 ماه پیش

لطفا سوال تکراری نپرسید وگرنه شمارتون بلاک میشه.

مشاوره حضوری (به زودی)