آریس

جستجو ...
آریس

جهانسیست

سیستان و بلوچستان، خاش
|
1 ماه پیش
|
51آریس
آریس0آریس

سم

سم زالاکسیم مانکوزبروی سفیدک پودری موثر استآریس

پاسخ ها

آریس0آریس
آریس
آریس

کاربر

1 ماه پیش

بله، Zalaxim (Azoxystrobin) Mancozeb در برابر سفیدک پودری موثر است. این پاسخ توسط دستیار هوش مصنوعی تولید شده است و ممکن است اطلاعات غیر دقیقی در مورد سوال شما ارائه دهد، بنابراین پاسخها را با نظر تخصصی کارشناسان ما کنترل کنید.

آریس0آریس
آریس
آریسکاربر 1 ماه پیش

این قارچ کش مناسب بیماری سفیدک دروغی یا داخلی می باشد و برای سفیدک سطحی کاربرد ندارد‌.

مشاوره حضوری (به زودی)