آریس

جستجو ...
آریس

رضا

25 روز پیش
|
23آریس
آریس0آریس

آبیاری

سلام در آبیاری زیر سطحی ما لوله پولیکا کذاشتم یک طرف قسمت پایین را شیار داریم، شیار را به سمت ریشه داخل زمین گذاشتیم، قبل گذاشتن لوله کمی بادمی ریختیم و داخل لوله هم بادومی ریختیم بهتر است زیر لوله را ببندیم فقط از شیار های آب بیاد یا از زیر بیشتر برود خاصه برای درختان لاوسون و تزئینی آیا اگر پایین باز باشد و بادمی زیر باشد ریشه به سمت پایین و آب حرکت می‌کند؟آریس