آریس

جستجو ...
آریس

علی فانی ملکی

کرمان، بم
|
1 ماه پیش
|
30آریس
آریس0آریس

مینوز

برای خیار سبزه از چه سم استفاده کنمآریس

پاسخ ها

آریس0آریس
آریس
آریسکاربر 1 ماه پیش

می توانید آبامکتین سمپاشی کنید و همچنین از کارت زرد به تعداد و در فواصل مناسب استفاده کنید

مشاوره حضوری (به زودی)