آریس

جستجو ...
آریس

ریحانه رضایی

1 سال پیش
|
352آریس
آریس0آریس

بیماری روی برگ برنج

این لکه ها روی برگ برنج در اثر چیه؟ لطفا راهنمایی کنیدآریس

پاسخ ها

آریس0آریس
آریس
آریسکاربر 1 سال پیش

سلام مزرعه برنج شما دچار بیماری بلاست شده که یک بیماری قارچی هستش. برای کنترل این بیماری باید از بذرهای ضدعفونی شده با قارچکش و عاری از بیماری استفاده کنید. فاصله کشت رعایت کنید. کـود نیتروژنه بـه میزان توصیه شـده براسـاس نـوع رقـم برنـج و آزمون خاک (متناسـب بـا کودهای پتاسـیم و فسفر)، به صورت پایه (همزمان با نشاکاری) و دست کم دو بار تقسیط، در سـطح مزرعه يكنواخت پخش بشه و از انباشت كود در يک منطقه خاص خودداری کنید. برای دریافت اطلاعات بیشتر و کنترل شیمایی به بلاست برنج مراجعه کنید.

مشاوره حضوری (به زودی)