آریس

جستجو ...
آریس

فرید فریدی

کردستان، کامیاران
|
5 ماه پیش
|
55آریس
آریس1آریس

کشت جو

سلام برای کشت جو در هکتار چند کیلو لازمهآریس

پاسخ ها

آریس0آریس
آریس
آریس

کاربر

5 ماه پیش

باسلام در مناطق سردسیر و با تراکم 400 تا 450 بذر در مترمربع: مبزان بذر جو 180 تا 200 کیلوگرم در هکتار نیازه در مناطق معتدله و با تراکم 350 تا 400 بذر در مترمربع: میزان بذر جو 130 تا 160 کیلوگرم در هکتار نیازه در مناطق گرمسیری و با تراکم 200 تا 250 بذر در مترمربع: میزان بذر جو 90 تا 120 کیلوگرم در هکتار نیازه. موارد گفته شده در بالا برای کشت ماشینی هستش.