آریس

جستجو ...
آریس

گلبرگ

گلستان، کردکوی
|
4 ماه پیش
|
102آریس
آریس1آریس

حشره کش کرم گلوگاه انار

حشره کش کرم گلوگاه انارآریس

پاسخ ها

آریس0آریس
آریس
آریس

کاربر

4 ماه پیش

مبارزه شیمیایی با آفت کرم گلوگاه انار توصیه نمیشه به این دلیل که لاروهای آفت در داخل تارج میوه قرار دارن و سمپاشی روی آن تاثیری نداره. برای مبارزه با کرم گلوگاه تلفیقی از روشها توصیه میشه. 1) جمع آوری و انهدام انارهای آلوده در تمام طول فصل رشد و پس از برداشت و در انبار. 2) پرچم زدايی ميوه های انار 6-5 هفته بعد از ظهور اولين گل. 3) مبارزه بيولوژيک با استفاده از زنبور تريكوگراما 4) استفاده از فرمون طبيعی جهت رديابی 5) مديريت علف های هرز چندساله و آبياری منظم. 6) استفاده از كائولن به میزان 50 در هزار جهت مبارزه با كرم گلوگاه و كاهش خسارت آفتا ب سوختگی به فاصله هر ماه يكبار و طی چهار نوبت (از نيمه خرداد تا نيمه شهريور) توصيه میشه.