آریس

جستجو ...
آریس

سامرند مرادپور

7 ماه پیش
|
97آریس
آریس0آریس

لوبیا سبز چرا کم گل شده

لوبیا چرا کم گل شدهآریس

آریس0آریس
آریسکاربر

چندی پیش

متن
آریس

پاسخ ها

آریس0آریس
آریس
آریس

کاربر

7 ماه پیش

باسلام و وقت بخیر باید از کودهای NPK فسفر بالا مثل 10-52-10 استفاده کنید. آبیاری منظم انجامر بدید. نور کافی به لوبیا بخوره.