آریس

جستجو ...
سفیدک سطحی-1

آلبالو

سفیدک سطحی-2

بادمجان

سفیدک سطحی-3

بامیه

سفیدک سطحی-4

خربزه

سفیدک سطحی-5

خیار

سفیدک سطحی-6

سیب

سفیدک سطحی-7

شلیل/هلو

سفیدک سطحی-8

نخود فرنگی

سفیدک سطحی-9

هلو

سفیدک سطحی-10

هندوانه

سفیدک سطحی-11

هویج

سفیدک سطحی-12

چغندرقند

سفیدک سطحی-13

کاهو

سفیدک سطحی-14

کدو تنبل

سفیدک سطحی-15

کدو مسمایی

سفیدک سطحی-16

گوجه فرنگی

سفیدک سطحی-17

گیلاس

نام بیماری: سفیدک سطحی

نام انگلیسی: Powdery Mildew

نام علمی: Erysiphaceae

قارچ

به طور خلاصه

 • ایجاد لکه های زرد رنگ روی برگ ها.

 • تشکیل پوشش سفید رنگ بر روی سطوح بالایی یا پایینی برگ ها.

 • چروک شدن برگ ها و ریزش آنها.

 • کاهش رشد و کوتولگی گیاه.

علائم

علائم بیماری سفیدک سطحی (حقیقی یا پودری) در ابتدا به صورت لکه های زرد رنگ بر روی سطح بالایی برگ ها ظاهر می شود. در مراحل بعدی بیماری، پوشش آردی سفید رنگ که بعدا خاکستری می شود، سطح برگ ها، میوه ها و شاخه ها را می پوشاند. این بیمارگر قارچی مواد مغذی را از گیاه جذب کرده و با تشکیل لایه خاکستر مانند روی برگ ها سبب کاهش فتوسنتز در گیاه میزبان شده که این امر کاهش رشد و کوتولگی گیاه را در پی دارد. با پیشرفت بیماری بخش های آلوده گیاه چروک شده و برگ ها می ریزند و در نهایت ممکن است به مرگ گیاه منتج شود. بر خلاف سفیدک داخلی (دروغی)، سفیدک پودری (سطحی) تا حدی قابل کنترل است.

میزبان ها

علت ها

اسپورهای قارچی در جوانه های برگی و بقایای سایر گیاهان زمستان گذرانی می کنند. باد، آب و حشرات اسپورها را به گیاهان نزدیک منتقل می کنند. علی رغم اینکه عامل این بیماری یک قارچ است ولی سفیدک پودری می تواند در شرایط خشک نیز توسعه تقریبا طبیعی داشته باشد. این قارچ در دمای 10 تا 12 درجه سانتی گراد زنده می ماند ولی شرایط بهینه برای این قارچ دمای 30 درجه سانتی گراد است. بر خلاف سفیدک داخلی، میزان اندک بارندگی و شبنم معمول صبحگاهی، انتشار سفیدک سطحی را شتاب می بخشد.

کنترل ارگانیک

برای باغ ها، مخلوط شیر و آب می تواند به عنوان یک قارچکش غیرشیمیایی عمل کند. این محلول را هر دو روز یکبار روی برگ ها اسپری کنید. این درمان خانگی، بخصوص روی کدوئیان (خیار، کدو سبز، کدو تنبل) و انواع توت ها به خوبی عمل می کند. عامل بیماری سفیدک های پودری بر روی میزبان مختلف، متفاوت خواهد بود و این محلول ممکن است برای همه آنها کارساز نباشد. اگر هیچ گونه بهبودی پس از استفاده از این محلول مشاهده نشد، می توانید از محلول سیر یا بیکربنات سدیم استفاده کنید. محصولات تجاری بیولوژیک نیز در دسترس هستند. محلول پاشی برگی با استفاده از گوگرد، اسید کاوونید (cavonid acid)، روغن نیم، اسید کوآنین یا اسید آسکوربیس می توانند شدت بیماری را کاهش دهند.

کنترل شیمیایی

کنترل تلفیقی با رویکرد پیشگیرانه به همراه کنترل بیولوژیک (در صورت وجود) را همیشه در نظر داشته باشید. سیب قارچکش های دینوکاپ 18.25% (کاراتان اف ان-57)، دینوکاپ 35% (کاراتان ال سی)، سولفور 80-90% (اس یونی فلو)، تری فلوکسی استروبین 50% (فلینت)، کرزواکسیم متیل 50% (استروبی)، تتراکونازول 10% (دومارک)، تری فلوکسی استروبین + تبوکونازول 75% (ناتیوو)، تری فلوکسی استروبین + فلوپیرام 50% (لونا سن سیشن)، بوسکالید + پیراکلوستروبین 38% (بلیس) و تری فلومیزول 15% (تریفمین) در کنترل سفیدک سطحی سیب موثر می باشند. اولين سمپاشی در مناطق گرم در زمان تورم جوانه و در مناطق معتدل بلافاصله بعد از ظهور غنچه با سموم غيرگوگردی و تكرار سمپاشی حداقل 2 بار به فاصله 7 تا 10 روز در بهار با نظر كارشناس و توجه به چرخه زندگی بيمارگر صورت گیرد. سولفور در دمای بين 16 تا 30 درجه سانتيگراد مصرف بایستی مصرف شود. هلو، شلیل، آلبالو و گیلاس برای کنترل شیمیایی بیماری سفیدک حقیقی سموم دینوکاپ 35% (کاراتان ال سی)، دینوکاپ 48% (کاراتان ال سی)، دینوکاپ 18.25% (کاراتان 57-اف ان)، سولفور 80-90% (کومولوس)، سولفور 40%، بوسکالید + پیراکلوستروبین 38% (بلیس)، بوسکالید + کرزواکسیم متیل 30% (کولیس) و تری فلومیزول + سایفلوفنامید 18.4% (پانچو تی) مناسب می باشند. مصرف این قارچکش ها در در زمان های تورم جوانه ها، بعد از ريختن گلبرگ ها و تشكيل ميوه و تكرار سمپاشی با نظر كارشناس به فاصله 7 تا 10 روز و توجه به چرخه زندگی بيمارگر می باشد. خیار، گوجه فرنگی، هندوانه، خربزه، بامیه، هویج، کدو مسمایی، نخود فرنگی، بادمجان، کاهو و کدو تنبل به محض مشاهده سفیدک سطحی در جالیز می توان از سموم سولفور 80-90% (اس یونی فلو)، سولفور 80% (سولفولاک، تيووت جت)، سولفور 80% (پارومی دی)، دینوکاپ 18.25% (کاراتان اف ان-57)، کرزواکسیم متیل 50% (استروبی)، آزروکسی استروبین + دیفنوکونازول 32.5% (ارتیواتاپ، سفیر، دیفوروبین)، تتراکونازول 10% (دومارک)، تری فلوکسی استروبین 50% (فلینت)، بیکربنات پتاسیم 85% (کالیبان)، ایمن اوکتادین تریس 40% (بلکیوت)، تری فلوکسی استروبین + فلوپیرام 50% (لونا سنسیشن)، روغن های پنبه دانه، ذرت و سیر مایع (میلدی کیور)، بوسکالید + کرزوکسیم متیل 30% (کولیس)، ديفنوكونازول + سايفلوفناميد 14% (سیدلی تاپ)، فوزتيل آلومينيوم + بردوميكسچر 33% (توتور)، دیفنوکونازول + فلوکساپیروکساد 12.5% (داگونیس)، اکسی کلرورمس 35% (کوپراویت)، بوسکالید + کرزوکسیم متیل 30% (کولیس) و بوسکالید + پیراکلوستروبین 38% (یونیلیس) استفاده کرد. چغندرقند در بهار و اوايل پاييز به محض ظهور علائم آلودگی سفیدک سطحی روی برگ استفاده از سموم سولفور 80-90% (کومولوس)، تری دمورف 75% (کالیکسین)، دینوکاپ 18.25% (کاراتان اف ان-57)، اپوکسی کونازول 12.5 (اوپوس)، تتراکونازول 12.5% (امیننت)، تری فلوکسی استروبین + تبوکونازول 75% (ناتیوو) و اپوکسی کونازول + تیوفانات متیل 49.7% (رکس دو) توصیه می شود.

اقدامات پیشگیرانه

  سیب، هلو، شلیل، آلبالو و گیلاس

  استفاده از ارقام مقاوم یا متحمل به بیماری.

  حذف سرشاخه های آلوده در فصل خواب گياهان.

  حذف پاجوش ها.

  استفاده از كودهای شيميايی در حد نياز درخت.

  استفاده بیشتر از کودهای پتاسه و فسفره و مصرف کمتر کودهای ازته.

  اجتناب از کشت متراکم در زمان احداث باغ به منظور تهویه بهتر در باغ.

  هرس مناسب و به موقع به منظور تابش مستقیم نور خورشید به شاخ و برگ و تهویه بهتر.

  حذف بقایای گیاهی پس از برداشت محصول.

  خیار، گوجه فرنگی، هندوانه، خربزه، بامیه، هویج، کدو مسمایی، نخود فرنگی، بادمجان، کاهو و کدو تنبل

  استفاده از ارقام مقاوم یا متحمل به بیماری.

  کاشت بوته ها با فاصله مناسب.

  عدم مصرف بی رویه کودهای ازته و مصرف بیشتر کودهای پتاسه.

  تنظیم دما، رطوبت و تهویه گلخانه.

  عدم کشت در مکان های سایه.

  کنترل علف های هرز به منظور تهویه بهتر بین بوته ها.

  رعایت بهداشت زراعی و حذف بقایای آلوده.

  تغذیه مناسب و متعادل.

  تناوب زراعی با گیاهان غیرمیزبان.

  هرس به موقع بوته ها.

  شخم کامل مزرعه پس از برداشت محصول برای دفن عمیق بقایا در خاک.

  چغندر قند

  استفاده از ارقام مقاوم یا متحمل به بیماری.

  رعایت فاصله کشت میان گیاهان به منظور فراهم شدن تهویه مناسب.

  بازدید منظم مزرعه به منظور مشاهده علائم اولیه بیماری روی برگ.

  تناوب زراعی با محصولات غیرمیزبان.

  اجتناب از مصرف زیاد کودهای نیتروژنه.

  شخم کامل مزرعه پس از برداشت محصول برای دفن عمیق بقایا در خاک.

  حذف بقایای گیاهی پس از برداشت محصول.

با ثبت دیدگاه قوانین و مقررات آریس را می پذیرم.

برای رفع مشکلتون از کارشناسامون کمک بگیرید

مشاوره تلفنی

با دوستان خود به اشتراک بگذارید

Copy URL